O firme

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj betónu. Naša spoločnosť vníma betón, ako stavebný materiál, ktorého vlastnosti a charakter možno neustále z hľadiska ľudských potrieb zdokonaľovať, vylepšovať a v kombinácii s inými stavebnými materiálmi vytvárať nespočetné množstvo variácii stavebných prvkov.

Našim základným cieľom je ponúknuť na trh kvalitný stavebný materiál, z prvotriednych surovín, navrhnutý v súlade s európskou normou STN EN 206-1, s množstvom voliteľných vlastností a charakteristík. Výrobný program začína obyčajným hutným betónom, ďalej vodostavebným, trvanlivým, mrazuvzdorným, odolným chemickým rozmrazovacím soliam, betónom ľahkým z rôznych druhov ľahkého plniva, vysokopevnostným betónom, betónom s riadeným vývinom hydratačného tepla, farebným betónom, cestným betónom a množstvom ďalších typov a druhov odlišných vlastností a charakteristík.

Takéto široké spektrum výroby je možné zvládnuť len za predpokladu zladenia kvalitnej technológie a zodpovedným prístupom kvalifikovaného personálu.

Environmentálna politika

Naša spoločnosť vníma starostlivosť o životné prostredie ako dlhodobý, strategický záujem, ktorý je integrálnou súčasťou ekonomických záujmov. V tomto smere vyvíjame potrebné procesné a technické riešenia, ktoré sú v súlade s enviromentálnou politikou EU.

Pre viacej informácii nás kontaktujte

Certifikáty

(225.48 kb)
Správa o počiatočnej skúške typu
Poter zo síranu vápenatého - EN 13813 CA-C20-F5, CA-C25-F6.
(63.14 kb)
Vyhlásenie zhody
Poter zo síranu vápenatého CA-C25-F6-EN 13813
(38.24 kb)
Vyhlásenie zhody
Poter zo síranu vápenatého CA-C20-F5-EN 13813
(40.53 kb)
O firme

Čo je betón

Betón, pôvodne definovaný ako umelý kameň, je najrozšírenejším stavebným materiálom. História tohto stavebného materiálu sa píše už niekoľko storočí, čo dokazuje jeho nenahraditeľnosť.

Zloženie

Betón je kompozitná stavebná látka zložená spravidla z cementu, ktorý tvorí svojimi vlastnosťami charakter tohto stavebného materiálu, kameniva, vody, prísad a prímesí. Zmiešaním týchto materiálov dostávame homogénnu zmes, ktorá dokáže vyplniť doslovne všetky ľudské predstavy, nápady a potreby v oblasti stavebníctva.

Právne ustanovenia

Spoločnosť MAX-beton s.r.o. poskytuje na svojich internetových stránkach informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našich internetových stránok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Stránky môžu obsahovať ďalšie vyhlásenia o vlastníctve, ktorých podmienky musia byť dodržiavané. Spoločnosť MAX-beton s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva

Informácie uvedené na internetových stránkach spoločnosti MAX-beton s.r.o. sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v platnom znení. Žiadna časť internetových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu rozširovať alebo reprodukovať. Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie obsahu stránok za účelom ich ďalšieho publikovania, verejného rozširovania predajom, prenájmom alebo vypožičaním textov či grafických riešení uverejnených na týchto stránkach podlieha písomnému súhlasu spoločnosti MAX-beton s.r.o. Dokumenty uvedené na týchto stránkach si môžete prehliadnuť, vytlačiť, skopírovať a rozširovať podľa nasledovných podmienok:

  • Dokumenty sa môžu používať výlučne na informačné, osobné a nekomerčné účely.
  • Každá kópia dokumentu alebo jeho časti musí obsahovať celé autorské právo v rovnakej forme , ako je uvedené v origináli.
  • Dokumenty nesmú byť žiadnym spôsobom modifikované.

Záruky a zrieknutie sa práv

VŠETKY INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ BEZ ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MAX-beton s.r.o. NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, NEÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ ALEBO DOKUMENTOV, KTORÉ SÚ NA STRÁNKE UVEDENÉ ALEBO KTORÉ SÚ S TOUTO STRÁNKOU PREPOJENÉ. ROVNAKO NERUČÍ ZA AUTENTICITU POUŽITÝCH INFORMÁCIÍ. SPOLOČNOSŤ MAX-beton s.r.o. NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ÚMYSELNÚ MANIPULÁCIU S ÚDAJMI UVEDENÝMI NA TEJTO STRÁNKE, ANI ZA UJMY A POŠKODENIA, KU KTORÝM BY MOHLO PRÍSŤ PRI POUŽITÍ A APLIKÁCII TÝCHTO ZMANIPULOVANÝCH MATERIÁLOV. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI MAX-beton s.r.o. MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ ALEBO INÉ NEPRESNOSTI I NAPRIEK TOMU, ŽE INFORMÁCIE UVEDENÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH SA PRIEBEŽNE AKTUALIZUJÚ.

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní týchto internetových stránok a služieb spoločnosti MAX-beton s.r.o. môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť MAX-beton s.r.o. sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila. Infomácie, ktoré zhromažďujeme, potrebujeme na to, aby sme vám zabezpečili naše služby.

  • On-line služby - aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, potrebujeme mať niektoré údaje, ako napr. e-mailovú adresu, informácie o vašej spoločnosti alebo vaše požiadavky. Tieto údaje sú použité iba na to, aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky.
  • Okrem údajov vedome poskytnutých spoločnosť MAX-beton s.r.o. nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o klientoch.
  • Akékoľvek údaje, ktoré používateľ poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
  • Poskytnuté údaje sú určené iba pre určených pracovníkov spoločnosti MAX-beton s.r.o. a nie sú poskytované tretím osobám.
  • Akékoľvek údaje získané od používateľov slúžia výhradne k účelom spoločnosti MAX-beton s.r.o. Spoločnosť MAX-beton s.r.o. tieto údaje nepredáva, neprenajíma a ani iným spôsobom neposkytuje tretím osobám.
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri